ติดต่อเรา

Email:icothai@gmail.com

Tel081-951-1100

Line : 0819511100

Office Hours

  • Monday - Friday 
  • 8.30 A.M. to 5.00 P.M.
  • Saturday - Sunday Closed


 ติดต่อสอบถาม

ชื่อ :
นามสกุล :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
มือถือ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook ID / Name :
เรื่องที่สอบถาม :
 
 
 

 
 
 
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ทีมทนายลำพูน และสำนักงานกฎหมายลำพูน ขอเรียนว่า การได้มาซึ่งที่ดินหรือการทำนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ คือที่ดินหรืออาคารบ้านเรือนจะต้องทำการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงจะสมบูรณ์และชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับประมวลกฎหมายที่ดินและกฎกระทรวงที่ถือปฏิบัติสำหรับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม มีดังนี้ 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่เราสามารถพบได้ในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย              

          (1).  ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีทุนทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการขาย แลกเปลี่ยนและการให้ที่ไม่ใช่การให้ระหว่างผู้บุพการีกับผู้สืบสันดาน หรือระหว่างคู่สมรส โดยเรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ร้อยละ 2 

          (2). ค่าจดทะเบียนโอนมรดกหรือให้เฉพาะในระหว่างผู้บุพการีกับผู้สืบสันดาน หรือระหว่างคู่สมรส เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ร้อยละ 0.5 

          (3). ค่าจดทะเบียนการจำนองหรือบุริมสิทธิ ร้อยละ 1 แต่อย่างสูงไม่เกิน 200,000 บาท 

          (4). จดทะเบียนการเช่า จะมีค่าธรรมเนียมร้อยละ 1.1 

        นอกจากนี้พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ยังได้กำหนดค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอาคารชุดไว้ ทีมทนายลำพูน และสำนักงานกฎหมายลำพูน ขอเรียนว่า คำนิยามและรายละเอียดเกี่ยวกับอาคารชุดนั้น ผู้เขียนได้อธิบายไว้ในบทความก่อนหน้านี้แล้ว ในบทความนี้จะพูดถึงเพียงเรื่องของค่าธรรมเนียมเท่านั้น โดยค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอาคารชุด มีดังนี้ 

         (1). ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีทุนทรัพย์ เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ร้อยละ 2 แต่อย่างต่ำต้องไม่น้อยกว่า 20 บาท 

         (2). ค่าจดทะเบียนโอนมรดกหรือให้ ทั้งนี้ เฉพาะในระหว่างผู้บุพการีกับผู้สืบสันดาน หรือระหว่างคู่สมรส เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ร้อยละ 0.5 

         (3). ค่าจดทะเบียนการจำนอง หรือบุริมสิทธิ คิดตามราคาที่จำนอง หรือบุริมสิทธิที่จดทะเบียน ร้อยละ 1 

 

         (4). ค่าจดทะเบียนการเช่า คิดตามค่าเช่า ตลอดเวลาที่เช่า หรือเงินกินเปล่า หรือทั้งสองอย่างรวมกัน ในกรณีเช่าตลอดชีวิต ให้คำนวณค่าเช่า เท่ากับระยะเวลาการเช่าสามสิบปีเศษ ร้อยละ 1   

         (5). ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไม่มีทุนทรัพย์ ห้องชุดละ 20 บาท 

         (6). ค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจำนองห้องชุด เฉพาะในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ลดหย่อน ค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษเพื่อ ประโยชน์สาธารณะ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ ให้เสียค่าธรรมเนียม ร้อยละ 0.01 

Tag: ทนายลำพูน, ทนายลำพูนช่วยเหลือประชาชน, ทนายประชาชน, สำนักงานทนายความลำพูน, สำนักงานกฎหมายลำพูน, ทนายความลำพูน, สำนักงานกฎหมายในจังหวัดลำพูน, ทนายลำพูน เก่ง ๆ, ปรึกษาทนายลำพูน, ทนายอาสาลำพูน, สภาทนายลำพูน, ทนายความลำพูนมืออาชีพ, ทนายความลำพูนช่วยเหลือประชาชน, ทนายลำพูนความมุ่งมั่น,ทนายความลำพูนคลายทุกข์, สำนักงานกฎหมายลำพูนช่วยเหลือประชาชน, สำนักงานกฎหมายลำพูนมุ่งมั่น, สำนักงานกฎหมายลำพูนคลายทุกข์ #สำนักงานทนายลำพูน #สำนักงานกฎหมายในจังหวัดลำพูน #สำนักงานกฎหมายลำพูน #ทนายลำพูนเก่งๆ #ปรึกษาทนายลำพูน #ทนายลำพูน #ทนายอาสาลำพูน #สภาทนายลำพูน #ทนายความลำพูน
Sidebar    Mozrank check tool
https://www.ultimatewebtraffic.com
ultimatewebtraffic com
1minutereview org/

ปรึกษาฟรี!! มุ่งมั่นช่วยเหลือแก่ทุกท่าน แบบมิตรภาพ โดยทีมทนายความวิถีพุทธ

ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ และทีมทนายความเชียงใหม่ ติดต่อโทร 081-951-1100

 
เว็บสำเร็จรูป
×